ހޮނިހިރު

13 ޖުލައި 2024

ޕޮލިޓިކްސް

ސިޔާސީ ރެ އެއް، ތިން ޕާޓީގެ ޖަލްސާ އެއް ގަޑިއެއްގައި

ފިޗް ރޭޓިންއިން އެނގުނީ ސަރުކާރުގެ އިގުތިސާދީ ޕްލޭނެއް ނެތްކަން: ފައްޔާޒު

ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާތަކުން ދަނީ ވަކިކުރަމުން: އެމްޑީޕީ

ވިޔަފާރި

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.