"ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ" ރެލީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯއްދެވި އެވެ. ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭން އަލުން ފަށަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ރޭ ހާއްސަ ރެލީއެއް ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބަށް ފަހު ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭން އަލުން ފަށައިގަތުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ބޮޑު އަދި ހާއްސަ ރެލީއެއް ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެވެ. -- މި
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބަށް ފަހު ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭން އަލުން ފަށައިގަތުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ބޮޑު އަދި ހާއްސަ ރެލީއެއް ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެވެ. -- މި
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބަށް ފަހު ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭން އަލުން ފަށައިގަތުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ބޮޑު އަދި ހާއްސަ ރެލީއެއް ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެވެ. -- މި
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބަށް ފަހު ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭން އަލުން ފަށައިގަތުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ބޮޑު އަދި ހާއްސަ ރެލީއެއް ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެވެ. -- މި
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބަށް ފަހު ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭން އަލުން ފަށައިގަތުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ބޮޑު އަދި ހާއްސަ ރެލީއެއް ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެވެ. -- މި
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބަށް ފަހު ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭން އަލުން ފަށައިގަތުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ބޮޑު އަދި ހާއްސަ ރެލީއެއް ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެވެ. -- މި
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބަށް ފަހު ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭން އަލުން ފަށައިގަތުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ބޮޑު އަދި ހާއްސަ ރެލީއެއް ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެވެ. -- މި

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.