މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފުލާ

މަތީ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފުލާ ، މި އަހަރު 844 ދަރިވަރުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ވަނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ އިމްތިހާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދޭން ރޭ ދަރުބާރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ؛ މި ހަފުލާގައި 844 ދަރިވަރުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ވަނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ އިމްތިހާނުތަކުން މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގަދަ 10 ވަނައިގައި ހިމެނުނު 11 ދަރިވަރަކާއި ހައި އެޗީވްމެންޓް ހާސިލުކުރި 6 ދަރިވަރަކު ހިމެނެ އެވެ. -- ރައީސް އޮފީސް
ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ އިމްތިހާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދޭން ރޭ ދަރުބާރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ؛ މި ހަފުލާގައި 844 ދަރިވަރުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ވަނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ އިމްތިހާނުތަކުން މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގަދަ 10 ވަނައިގައި ހިމެނުނު 11 ދަރިވަރަކާއި ހައި އެޗީވްމެންޓް ހާސިލުކުރި 6 ދަރިވަރަކު ހިމެނެ އެވެ. -- ރައީސް އޮފީސް
ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ އިމްތިހާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދޭން ރޭ ދަރުބާރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ؛ މި ހަފުލާގައި 844 ދަރިވަރުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ވަނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ އިމްތިހާނުތަކުން މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގަދަ 10 ވަނައިގައި ހިމެނުނު 11 ދަރިވަރަކާއި ހައި އެޗީވްމެންޓް ހާސިލުކުރި 6 ދަރިވަރަކު ހިމެނެ އެވެ. -- ރައީސް އޮފީސް
ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ އިމްތިހާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދޭން ރޭ ދަރުބާރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ؛ މި ހަފުލާގައި 844 ދަރިވަރުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ވަނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ އިމްތިހާނުތަކުން މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގަދަ 10 ވަނައިގައި ހިމެނުނު 11 ދަރިވަރަކާއި ހައި އެޗީވްމެންޓް ހާސިލުކުރި 6 ދަރިވަރަކު ހިމެނެ އެވެ. -- ރައީސް އޮފީސް

ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ އިމްތިހާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދޭން ރޭ ދަރުބާރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ،  މި ހަފުލާގައި 844 ދަރިވަރުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ވަނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ އިމްތިހާނުތަކުން މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގަދަ 10 ވަނައިގައި ހިމެނުނު 11 ދަރިވަރަކާއި ހައި އެޗީވްމެންޓް ހާސިލުކުރި 6 ދަރިވަރަކު ހިމެނެ އެވެ.

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.