"ރައީސް މުއިއްޒާއެކު ޓީމް އޮތީ ސާބިތު ކަމާއެކު ބަދަހިކޮށް"

އަބްދުއްރަހީމްގެ ފަރާތްޕުޅުން މި ފަދަ ރައްދެއް ދެއްވި އިރު ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓާއި އެހެން ވެސް އިސް މަގާމުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު އުފައްދާ ތަފާތު ވާހަކަތައް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަތުރަމުން ގެންދެ އެވެ.

ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއެކު އެ މަނިކުފާނުގެ ޓީމް އޮތީ ސާބިތު ކަމާއެކު ބަދަހިކޮށް ކަމަށާއި ދިވެހިން ގައުމައިގެން ކުރިޔަށް ދާނީ "މުއިއްޒު ދުވެލީ"ގައި ކަމަށް ސީނީއާ މިނިސްޓަރު / ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒާ ޓްދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅު ވެއްޖެ އެވެ. 

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުންނަވައި އެ މަނިކުފާނު މިއަދު އެކްސްގައި ކުރެއްވެވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހީންގެ ކުރިމަތީގައި އެ މަނިކުފާނުގެ އަގު ވައްޓާލައި އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށް ކެނޑިނޭޅި ހަގީގަތާ ހިލާފު ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން ދިޔަ އެވެ. 

އަދި ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ދޮގުތައް ފަތުރަމުން ދަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް ފުރިހަމަ ތާއީދާ އިތުބާރު އެބަ އޮތްކަން ނިމިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ދިވެހީން ނުކުމެ ސާބިތު ކޮށްދިނުމުން އެކަން ބަލައި ނުގަނެވިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ޓީމު ރޫޅާލަން އިތުރަށް ފަތުރާ ދޮގު ހަބަރުތަކުން، އެ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ފަލީހަތް ވުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"އިންޝާالله އެ ފަދަ ހަބަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތައް ފަލީހަތްވުން ނޫން އިތުރު ކަމެއް ހާސިލެއް ނުވާނެ. ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒާއެކު ޓީމު އޮތީ ބަދަހިކޮށް. ދިވެހީން ދާނީ މުއިއްޒު ދުވެލީގައި ގައުމައިގެން ކުރިޔަށް" ރައްޔިޔުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އަލަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ. 

އަބްދުއްރަހީމްގެ ފަރާތްޕުޅުން މި ފަދަ ރައްދެއް ދެއްވި އިރު ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓާއި އެހެން ވެސް އިސް މަގާމުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު އުފައްދާ ތަފާތު ވާހަކަތައް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަތުރަމުން ގެންދެ އެވެ. 

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.