އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ސާފު ކުރުން

މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ އެތަން މިތަނަށް ކުނި އަޅައި ގޮނޑުކޮށްފައި ވަނިކޮށް މިހާރު ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފަ އެވެ.

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް އަޅާފައިވާ ކުނިތައް ނަގާ ސާފުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް އަޅާފައިވާ ކުނިތައް ނަގާ ސާފު ކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް އަޅާފައިވާ ކުނިތައް ނަގާ ސާފުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް އަޅާފައިވާ ކުނިތައް ނަގާ ސާފުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް އަޅާފައިވާ ކުނިތައް ނަގާ ސާފުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް އަޅާފައިވާ ކުނިތައް ނަގާ ސާފު ކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ކުނި އަޅާފައި. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ކުނި އަޅާފައި. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ކުނި އަޅާފައި. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.