ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅަށް ރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ގިރާވަރު ފަޅަށް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ގިރާވަރު ފަޅަށް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު /
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ގިރާވަރު ފަޅަށް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ގިރާވަރު ފަޅަށް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ގިރާވަރު ފަޅަށް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ގުޅީފަޅައް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ގުޅީފަޅައް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ގުޅީފަޅައް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ގުޅީފަޅައް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ގުޅީފަޅައް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ހުޅުމާލެ ފޭސް ތިނަކައް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ހުޅުމާލެ ފޭސް ތިނަކައް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ހުޅުމާލެ ފޭސް ތިނަކައް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ހުޅުމާލެ ފޭސް ތިނަކައް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ހުޅުމާލެ ފޭސް ތިނަކައް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ހުޅުމާލެ ފޭސް ތިނަކައް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ހުޅުމާލެ ފޭސް ތިނަކައް ޒިޔާރަތްކޮއް މަސައްކަތް ކުރިިޔައްދާ ގޮތް ބައްލަވާލުމުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.