ޕީއެންއެފެގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާ

އީދު ވިލޭރޭ ބޭއްވުނު ޖަލްސާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅުނީ ސްކޫލުން ހުއްދަ ނުދެނީސް ކަމަށް ބުނެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިގެން ފުލުހުން ވަނީ ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އަޅާފަ އެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ސްކޫލް ގޭޓު ބަންދުކޮށް މެމްބަރުން ވަންނަން ހުރަސް އަޅާފަ އެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އީދު ވިލޭރޭ ބޭއްވުނު ޖަލްސާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅުނީ ސްކޫލުން ހުއްދަ ނުދެނީސް ކަމަށް ބުނެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިގެން ފުލުހުން ވަނީ ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އަޅާފަ އެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ސްކޫލް ގޭޓު ބަންދުކޮށް މެމްބަރުން ވަންނަން ހުރަސް އަޅާފަ އެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އީދު ވިލޭރޭ ބޭއްވުނު ޖަލްސާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅުނީ ސްކޫލުން ހުއްދަ ނުދެނީސް ކަމަށް ބުނެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިގެން ފުލުހުން ވަނީ ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އަޅާފަ އެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ސްކޫލް ގޭޓު ބަންދުކޮށް މެމްބަރުން ވަންނަން ހުރަސް އަޅާފަ އެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
އީދު ވިލޭރޭ ބޭއްވުނު ޖަލްސާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅުނީ ސްކޫލުން ހުއްދަ ނުދެނީސް ކަމަށް ބުނެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިގެން ފުލުހުން ވަނީ ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އަޅާފަ އެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ސްކޫލް ގޭޓު ބަންދުކޮށް މެމްބަރުން ވަންނަން ހުރަސް އަޅާފަ އެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ޕީއެންއެފް އިން ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅެނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ސްކޫލްގެ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރީން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާތީ ހަރަކާތްތެރިވީ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ޕީއެންއެފް އިން ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅެނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ސްކޫލްގެ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރީން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާތީ ހަރަކާތްތެރިވީ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ޕީއެންއެފް އިން ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅެނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ސްކޫލްގެ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރީން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާތީ ހަރަކާތްތެރިވީ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޕީއެންއެފް އިން ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅެނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫން ކަަމަށާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވީ ސްކޫލް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ފުލުުހުން ސްކޫލްގެ ތެރޭގައި އެވަގުތު ތިބި ޕީއެންއެފްގެ އެއްވެސް މެމްބަރެއް ސްކޫލުން ނެރިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ފަރާތަކަށް ސްކޫލްއަށް ނުވަދެވޭ ގޮތައް ސްކޫލްގެ ގޭޓް ބަންދުކުރިއެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޕީއެންއެފް އިން ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅެނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫން ކަަމަށާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވީ ސްކޫލް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ފުލުުހުން ސްކޫލްގެ ތެރޭގައި އެވަގުތު ތިބި ޕީއެންއެފްގެ އެއްވެސް މެމްބަރެއް ސްކޫލުން ނެރިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ފަރާތަކަށް ސްކޫލްއަށް ނުވަދެވޭ ގޮތައް ސްކޫލްގެ ގޭޓް ބަންދުކުރިއެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޕީއެންއެފް އިން ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅެނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫން ކަަމަށާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވީ ސްކޫލް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ފުލުުހުން ސްކޫލްގެ ތެރޭގައި އެވަގުތު ތިބި ޕީއެންއެފްގެ އެއްވެސް މެމްބަރެއް ސްކޫލުން ނެރިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ފަރާތަކަށް ސްކޫލްއަށް ނުވަދެވޭ ގޮތައް ސްކޫލްގެ ގޭޓް ބަންދުކުރިއެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޕީއެންއެފް އިން ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅެނީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫން ކަަމަށާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވީ ސްކޫލް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ފުލުުހުން ސްކޫލްގެ ތެރޭގައި އެވަގުތު ތިބި ޕީއެންއެފްގެ އެއްވެސް މެމްބަރެއް ސްކޫލުން ނެރިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ފަރާތަކަށް ސްކޫލްއަށް ނުވަދެވޭ ގޮތައް ސްކޫލްގެ ގޭޓް ބަންދުކުރިއެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ވުމަށް އައިސްތިބި ޕީއެންއެފްގެ މެމްބަރުންނާ ފުލުހުންނާ ދެމެދު ވަނީ ކުރިމަތިލުުން ތަކެއްވެސް ހިނގާފައެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޕީއެންއެފްގެ މެމްބަރުން ގަދަކަމުން ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް އަށް ވަންނަނީ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޕީއެންއެފްގެ މެމްބަރުން ގަދަކަމުން ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް އަށް ވަންނަނީ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޕީއެންއެފްގެ މެމްބަރުން ގަދަކަމުން ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް އަށް ވަންނަނީ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ވަގުތީ ސެނެޓު ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ޒެއިންގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީނާއި، ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަދި މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ވަގުތީ ސެނެޓު ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ޒެއިންގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީނާއި، ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަދި މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. މިރޭގެ ޖަލްސާ ރާޅުގަނޑަށް ބަދަލުކޮށް ޖަލްސާ ބާއްވާފައި ވަނީ އާދައިގެ ގޮތަކަށެވެ. މެމްބަރުން ތިބީ ސިޑި ބަރީގައި އިށީންދެގެންނެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. މިރޭގެ ޖަލްސާ ރާޅުގަނޑަށް ބަދަލުކޮށް ޖަލްސާ ބާއްވާފައި ވަނީ އާދައިގެ ގޮތަކަށެވެ. މެމްބަރުން ތިބީ ސިޑި ބަރީގައި އިށީންދެގެންނެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. މިރޭގެ ޖަލްސާ ރާޅުގަނޑަށް ބަދަލުކޮށް ޖަލްސާ ބާއްވާފައި ވަނީ އާދައިގެ ގޮތަކަށެވެ. މެމްބަރުން ތިބީ ސިޑި ބަރީގައި އިށީންދެގެންނެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޕީއެންއެފް އުފައްދުމުގެ ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އަޅައިގެން ހިނގައި ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އަރައިރުމާއި ދެ ފަރާތަށް ލިބުނު އަނިޔާ ތަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއުއަށް އަންގަވައިފި އެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޕީއެންއެފް އުފައްދުމުގެ ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އަޅައިގެން ހިނގައި ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އަރައިރުމާއި ދެ ފަރާތަށް ލިބުނު އަނިޔާ ތަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއުއަށް އަންގަވައިފި އެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޕީއެންއެފްގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާ ނިމުނު ވަގުތު ރައީސް ޔާމިން ވަނީ އެސްރަހައްދަށް ވަޑައިން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ސަލާމްކުރައްވާފެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޕީއެންއެފްގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާ ނިމުނު ވަގުތު ރައީސް ޔާމިން ވަނީ އެސްރަހައްދަށް ވަޑައިން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ސަލާމްކުރައްވާފެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ
ޕީއެންއެފްގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާ ނިމުނު ވަގުތު ރައީސް ޔާމިން ވަނީ އެސްރަހައްދަށް ވަޑައިން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ސަލާމްކުރައްވާފެވެ. ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު / މިރާ

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.