މާލެ އީދު އަލިން

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ފައްވާރާ މަރާމާތުކޮށް ރޭ ވަނީހުޅުވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރި މައިދާނާއަކު މުޅި މާލެ ވަނީ އީދަށް ދިއްލާފަ އެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ފައްވާރާ މަރާމާތުކޮށް ރޭ ވަނީހުޅުވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރި މައިދާނާއަކު މުޅި މާލެ ވަނީ އީދަށް ދިއްލާފަ އެވެ.
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ފައްވާރާ މަރާމާތުކޮށް ރޭ ވަނީހުޅުވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރި މައިދާނާއަކު މުޅި މާލެ ވަނީ އީދަށް ދިއްލާފަ އެވެ.
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ފައްވާރާ މަރާމާތުކޮށް ރޭ ވަނީހުޅުވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރި މައިދާނާއަކު މުޅި މާލެ ވަނީ އީދަށް ދިއްލާފަ އެވެ.
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ފައްވާރާ މަރާމާތުކޮށް ރޭ ވަނީހުޅުވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރި މައިދާނާއަކު މުޅި މާލެ ވަނީ އީދަށް ދިއްލާފަ އެވެ.
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ފައްވާރާ މަރާމާތުކޮށް ރޭ ވަނީހުޅުވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރި މައިދާނާއަކު މުޅި މާލެ ވަނީ އީދަށް ދިއްލާފަ އެވެ.
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ފައްވާރާ މަރާމާތުކޮށް ރޭ ވަނީހުޅުވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރި މައިދާނާއަކު މުޅި މާލެ ވަނީ އީދަށް ދިއްލާފަ އެވެ.
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ފައްވާރާ މަރާމާތުކޮށް ރޭ ވަނީހުޅުވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރި މައިދާނާއަކު މުޅި މާލެ ވަނީ އީދަށް ދިއްލާފަ އެވެ.
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ފައްވާރާ މަރާމާތުކޮށް ރޭ ވަނީހުޅުވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރި މައިދާނާއަކު މުޅި މާލެ ވަނީ އީދަށް ދިއްލާފަ އެވެ.
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ފައްވާރާ މަރާމާތުކޮށް ރޭ ވަނީހުޅުވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރި މައިދާނާއަކު މުޅި މާލެ ވަނީ އީދަށް ދިއްލާފަ އެވެ.
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން ފައްވާރާ މަރާމާތުކޮށް ރޭ ވަނީހުޅުވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރި މައިދާނާއަކު މުޅި މާލެ ވަނީ އީދަށް ދިއްލާފަ އެވެ.

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.